اطلاعیه شماره 11 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران


اطلاعیه شماره 11 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

امتیاز شرکت، ایراد سخنرانی و ارائه پوستر در بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران توسط انجمن کاردرمانی ایران در سامانه آموزش مداوم ثبت گردید، و شرکت کنندگان محترم می توانند، جهت بررسی امتیاز  و یا در یافت گواهی شرکت در کنگره، گواهی ارائه سخنرانی و یاگواهی  ارائه پوستر  به سامانه جامع آموزش مداوم کشوری مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است ، یکسری از افراد بنا به دلایل زیر امکان ثبت نام آنها و درج امتیاز ایشان در سامانه وجود نداشت:

1- عدم عضویت در سامانه جامع آموزش مداوم کشوری.

2- نبودن در جامعه هدف بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران.

3- تداخل زمانی در ثبت نام کارگاه و زمان برگزای کنگره ( بنا به قانون سامانه جامع آموزش مداوم کشوری امکان ثبت نام دو فرآیند علمی مانند کارگاه ، کنگره ، سمینار و .... در یک روز وجود ندارد )


توجه !   امتیاز کارگاههای برگزار شده در کنگره بیست و یکم !

لازم به ذکر است امتیاز شرکت در کارگاههای بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران(شامل کارگاه CPM خانم دکتر فرزاد، کارگاه اسپیلنت خانم دکتر فرزادو دو کارگاه متوالی کیزیوتیپ آقای فرزاد)، که با همکاری دپارتمان کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد. توسط آن دپارتمان محترم ثبت خواهد شد، و انجمن امکان ثبت امتیاز کارگاه های برگزار شده را ندارد ، لذا جهت پیگیری ثبت امتیاز کارگاهها از طریق ذکر شده پیگیری فرمایید .گروه هدف بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران