اطلاعیه شماره 10 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران


اطلاعیه شماره 10 بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران

احتراما به استحضار علاقه مندان شرکت در بیست و یکمین کنگره کاردرمانی ایران می رسانیم. مبلغ قید شده در سامانه آموزش مداوم صرفا هزینه سامانه جهت ثبت امتیاز می باشد و بسته کنگره و ملحقات را در بر نمی گیرد. لذا مبلغ صحیح جهت ثبت نام در کنگره، مبلغی می باشد که از طریق سامانه کاردرمانی اعلام شده است .

با تشکر