تقویم اجرایی کنگره بیست و دومین کنگره کاردرمانی ایران


تقویم کنگره

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان
ارسال خلاصه مقاله 1396/6/27 1396/9/3
برگزاری کنگره 1396/9/8 1396/9/10
ثبت نام در کنگره 1396/6/26 1396/9/6
ثبت نام در کارگاه

کنداکتور اجرایی کنگره